Tính lương

Tax_Chức năng Tính lương: danh mục phòng ban
Chức năng Tính lương: danh mục phòng ban Để thực hiện lập danh mục phòng ban trong chức năng tính lương, người dùng thực hiện như sau: Bước 1: ...
Mon, 8 Apr, 2019 at 3:00 PM
Tax_Chức năng Tính lương: danh mục ngày nghỉ
Chức năng Tính lương: danh mục ngày nghỉ Để thực hiện lập danh mục ngày nghỉ trong chức năng tính lương, người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Và...
Mon, 8 Apr, 2019 at 3:10 PM
Tax_Chức năng Tính lương: danh mục vị trí công việc
Chức năng Tính lương: danh mục vị trí công việc Để lập danh mục vị trí công việc trong chức năng tính lương, người dùng thực hiện như sau: Bước ...
Mon, 8 Apr, 2019 at 3:27 PM
Tax_Chức năng Tính lương: Thiết Lập Thông tin chi tiết NLĐ
Chức năng Tính lương: Thiết Lập Thông tin chi tiết NLĐ Để thực hiện lập Thông tin chi tiết NLĐ trong chức năng tính lương, người dùng thực hiện như ...
Mon, 8 Apr, 2019 at 4:25 PM
Tax_Chức năng Tính lương: Lập bảng chấm công cho NLĐ
Chức năng Tính lương: Lập bảng chấm công cho NLĐ Để lập bảng chấm công trong chức năng tính lương, người dùng thực hiện như sau:   Bước 1: Vào ứng ...
Wed, 10 Apr, 2019 at 10:17 AM
Tax_Chức năng Tính lương: Bảng kê đóng BHXH & Bảng lương tổng hợp
Chức năng Tính lương:  Bảng kê đóng BHXH & Bảng lương tổng hợp Để thực hiện xuất bảng kê đóng bảo hiểm và Bảng lương tổng hợp cho NLĐ, người dùn...
Wed, 10 Apr, 2019 at 3:31 PM
Tax_Chức năng Tính lương: Tra cứu tổng hợp
Chức năng Tính lương: Tra cứu tổng hợp Để thực hiện tra cứu tổng hợp thông tin bảng kê đóng BHXH và bảng thanh toán lương đã hoàn tất trong tháng, n...
Wed, 17 Apr, 2019 at 9:41 AM