iHaiQuan

Hướng dẫn lập thủ tục giao dịch Hải quan điện tử

iHQ_Hướng dẫn nhập liệu tờ khai xuất khẩu tại chỗ (loại hình KDĐT)
Hướng dẫn nhập liệu tờ khai xuất khẩu tại chỗ (loại hình KD) Để nhập liệu tờ khai xuất khẩu tại chỗ, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:56 PM
iHQ_Hướng dẫn nhập liệu tờ khai xuất khẩu đường không (loại hình KDĐT)
  Hướng dẫn nhập liệu tờ khai xuất khẩu đường không (loại hình KD) Để nhập liệu tờ khai xuất khẩu đường không, người dùng thực hiện như sau: ...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:56 PM
Hướng dẫn nghiệp vụ sửa tờ khai xuất khẩu sau khi khai báo chính thức
  Hướng dẫn nghiệp vụ sửa tờ khai xuất khẩu sau khi khai báo chính thức Để thực hiện sửa tờ khai xuất khẩu sau khi đã khai báo chính thức bằng nghiệp ...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:56 PM