XuatHoaDon

XHD_Thiết lập danh mục quản lý Chi nhánh / Điểm bán hàng
Thiết lập danh mục quản lý Chi nhánh / Điểm bán hàng Danh mục Chi nhánh/Điểm bán hàng hỗ trợ người dùng thiết lập và quản lý thông tin chuỗi cửa h...
Wed, 27 Mar, 2019 at 2:03 PM
XHD_Lập hoá đơn điện tử trực tiếp trong ứng dụng
Lập hoá đơn điện tử trực tiếp trong ứng dụng Để lập hoá đơn trực tiếp trong ứng dụng XuatHoaDon™, người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Trên tha...
Tue, 26 Mar, 2019 at 2:49 PM
XHD_Lập hóa đơn từ ứng dụng quản lý bán hàng SM24™
Lập hóa đơn từ ứng dụng quản lý bán hàng SM24™ Để thực hiện lập hóa đơn gián tiếp trên ứng dụng XuatHoaDon™, số liệu được lấy từ ứng dụng quản l...
Tue, 26 Mar, 2019 at 3:42 PM
XHD_Lập hóa đơn từ file mẫu Excel
Lập hóa đơn từ file mẫu Excel Ứng dụng XuatHoaDon™ hỗ trợ cung cấp sẵn một số file mẫu để đơn vị có thể nạp dữ liệu vào ứng dụng để xuất hóa đơn đ...
Tue, 26 Mar, 2019 at 3:07 PM
XHD_Xóa bỏ (hủy) hóa đơn đã xuất
Xóa bỏ (hủy) hóa đơn đã xuất Để thực hiện xóa bỏ (hủy) hóa đơn đã xuất, trong ứng dụng XuatHoaDon™ người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Trên tha...
Wed, 27 Mar, 2019 at 1:55 PM
XHD_Nhận hoá đơn điện tử và quản lý hoá đơn
Nhận hoá đơn điện tử và quản lý hoá đơn 1. Cập nhật thông tin nhận hoá đơn điện tử: Thực hiện cập nhật thông tin chữ ký số (USB Token) với hệ...
Thu, 28 Mar, 2019 at 2:21 PM
XHD_Tổng hợp báo cáo theo dữ liệu hoá đơn đã xuất
Tổng hợp báo cáo theo dữ liệu hoá đơn đã xuất Chức năng “Báo cáo”hỗ trợ người dùng lập báo cáo liên quan đến hoá đơn như báo cáo nội bộ, xuất tờ ...
Thu, 28 Mar, 2019 at 4:17 PM
XHD_Tra cứu danh sách hoá đơn đã xuất
Tra cứu danh sách hoá đơn đã xuất Để tra cứu kiểm tra lại nội dung hóa đơn điện tử đã xuất, hoặc gửi lại thông tin tra cứu hóa đơn nếu có yêu cầu ...
Thu, 28 Mar, 2019 at 1:55 PM
XHD_Tra cứu thông tin hoá đơn đã xuất từ ứng dụng XuatHoaDon™
Tra cứu thông tin hoá đơn đã xuất từ ứng dụng XuatHoaDon™   1. Tra cứu thông tin hoá đơn đã xuất từ website: Đơn vị nhận được email thông tin x...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:31 PM
XHD_Hướng dẫn tra cứu thông báo phát hành hóa đơn xác thực
Hướng dẫn tra cứu thông báo phát hành hóa đơn xác thực Để thực hiện tra cứu thông báo phát hành hóa đơn xác thực, người dùng thực hiện như sau: (1): t...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:31 PM