Pay24

Hướng dẫn về nộp thuế điện tử

Pay24_Tạo tài khoản TS24pro
Tạo tài khoản TS24pro Tài khoản TS24pro hỗ trợ người dùng đăng nhập vào tất cả các dịch vụ do TS24 cung cấp như Store24, bộ sản phẩm TS2...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:20 PM
Pay24_Tải và cài đặt ứng dụng
Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng Pay24™   Để thực hiện cài đặt bộ sản phẩm TS24pro, người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Truy cập website TS24.c...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:25 PM
Pay24_Hướng dẫn tạo thông tin đơn vị ban đầu
Hướng dẫn tạo thông tin đơn vị ban đầu Để thực hiện khai báo thông tin đơn vị trong ứng dụng Pay24™, người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Khởi đ...
Wed, 17 Apr, 2019 at 9:23 AM
Pay24_Thiết lập thông tin danh mục tài khoản ngân hàng, khách hàng đối tác
Thiết lập thông tin danh mục tài khoản ngân hàng, khách hàng đối tác Để thực hiện tạo Danh Mục Tài Khoản Ngân Hàng & Danh Mục Khách Hàng/ Đối ...
Wed, 17 Apr, 2019 at 9:39 AM
Pay24_Đăng ký nộp thuế điện tử
Đăng ký nộp thuế điện tử trong ứng dụng Pay24 Để thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử, người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Gắn thiết bị chữ ký s...
Wed, 17 Apr, 2019 at 1:29 PM
Pay24_Đăng ký ngưng nộp thuế điện tử
Hướng dẫn ngưng sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử    Để thực hiện ngưng sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử, trong ứng dụng Pay24™ người dùng thực hiệ...
Wed, 17 Apr, 2019 at 1:37 PM
Pay24_Thay đổi thông tin đăng ký nộp thuế điện tử
Thay đổi thông tin đăng ký nộp thuế điện tử Để thực hiện thay đổi thông tin đăng ký nộp thuế điện tử, trong ứng dụng Pay24™ người dùng thực hiện n...
Wed, 17 Apr, 2019 at 1:45 PM
Pay24_Cập nhật thiết bị chữ ký số trên hệ thống nộp thuế điện tử của Tổng Cục Thuế
Cập nhật thiết bị chữ ký số trên hệ thống nộp thuế điện tử của Tổng Cục Thuế Để thực hiện cập nhật thiết bị chữ ký số trên hệ thống nộp thuế điện tử ...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:28 PM
Pay24_Nộp thuế điện tử qua Tổng Cục Thuế
Nộp thuế điện tử qua Tổng Cục Thuế Để thực hiện nộp thuế điện tử qua Tổng Cục Thuế, trong ứng dụng Tax Online™ người dùng thực hiện như sau:        ...
Thu, 2 May, 2019 at 8:48 AM
Pay24_Nộp tiền vào NSNN qua ngân hàng
Nộp tiền vào NSNN qua ngân hàng Để thực hiện lập giấy nộp NSNN qua Ngân hàng, trong ứng dụng Pay24™ người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Trê...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:29 PM