TaxOnline

Hướng dẫn TaxOnline - kê khai thuế qua mạng

Tax_Tờ khai thuế Tài nguyên (Thuỷ điện) 03/TĐ-TAIN
Hướng dẫn lập tờ khai thuế Tài nguyên (Thuỷ điện) 03/TĐ-TAIN Để lập tờ khai thuế tài nguyên thủy điện (03/TĐ-TAIN), trong ứng dụng TaxOnline™ n...
Mon, 14 Jan, 2019 at 4:09 PM
Tax_Quyết toán thuế Tài nguyên (Thuỷ điện) 03A/TĐ-TAIN
Hướng dẫn lập quyết toán thuế Tài nguyên (Thuỷ điện) 03A/TĐ-TAIN Để lập Tờ khai Quyết toán thuế Tài nguyên Thủy điện (03A/TĐ-TAIN), trong ứng dụ...
Tue, 12 Feb, 2019 at 8:31 AM
Tax_Tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên (01B/TNDN-DK)
Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên (01B/TNDN-DK) Để lập Tờ Khai Thuế TNDN Tạm Tính Đối Với Khí Thiên Nhiên (01B/T...
Tue, 12 Feb, 2019 at 8:33 AM
Tax_Tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với Dầu khí (01A/TNDN-DK)
Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với Dầu khí (01A/TNDN-DK) Để lập Tờ Khai Thuế TNDN Tạm Tính Đối Với Khí Thiên Nhiên (01A/TNDN-DK)...
Tue, 12 Feb, 2019 at 9:36 AM
Tax_Tờ khai thuế TNCN (Cá nhân kê khai - có thu nhập chuyển nhượng, quà tặng, trúng thưởng)
Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN (Cá nhân kê khai - có thu nhập chuyển nhượng, quà tặng, trúng thưởng) Để lập Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân (Cá ...
Thu, 3 Jan, 2019 at 9:20 AM
Tax_Cá nhân kê khai - Các khoản giảm trừ
Hướng dẫn nhập thông tin các khoản giảm trừ (cá nhân kê khai) Để nhập thông tin các khoản giảm trừ (Đối tượng cá nhân kê khai), người dùng thực...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:42 PM
Tax_Thuế thu nhập doanh nghiệp (Kê khai hàng tháng/quý)
Hướng dẫn lập tờ khai Thuế thu nhập doanh nghiệp (Kê khai hàng tháng/quý) Trân trọng!
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:43 PM
Tax_Hướng dẫn lập tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước 01/CTLNĐC
Hướng dẫn lập tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước 01/CTLNĐC Để thực hiện Lập Tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:43 PM
Tax_Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp NSNN 01/QT-LNCL
Tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp NSNN 01/QT-LNCL Để thực hiện Lập Tờ khai quyết toán lợi ...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:43 PM
Tax_Thông báo phát hành hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Thông báo phát hành hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn   Thông báo phát hành hóa đơn khi "Ghi" báo lỗi hoặc gửi không được Xử l...
Tue, 26 Apr, 2016 at 10:07 AM