TaxOnline

Hướng dẫn TaxOnline - kê khai thuế qua mạng

Tax_Tờ khai nhận tái bảo hiểm nước ngoài (01/TBH)
Hướng dẫn lập tờ khai nhận tái bảo hiểm nước ngoài (01/TBH) Để thực hiện lập Tờ khai nhận tái Bảo hiểm Nước ngoài (01/TBH), trong ứng dụng TaxOnl...
Mon, 21 Jan, 2019 at 3:15 PM
Tax_Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (bên Việt Nam khấu trừ và nộp thay cho nhà thầu nước ngoài) 02/NTNN
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (bên Việt Nam khấu trừ và nộp thay cho nhà thầu nước ngoài) 02/NTNN Để thực hiện lậ...
Mon, 21 Jan, 2019 at 3:22 PM
Tax_Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (Nhà thầu nước ngoài nộp trực tiếp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu) 04/NTNN
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (Nhà thầu nước ngoài nộp trực tiếp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu) 04/NTNN Để...
Mon, 21 Jan, 2019 at 3:35 PM
Tax_Tờ khai thuế Tài nguyên (01/TAIN)
Hướng dẫn lập tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN) Để thực hiện lập tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện...
Mon, 14 Jan, 2019 at 3:54 PM
Tax_Quyết toán thuế tài nguyên (02/TAIN)
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế tài nguyên (02/TAIN) Để thực hiện lập tờ khai Quyết toán Thuế tài nguyên (02/TAIN), trong ứng dụng TaxOn...
Mon, 21 Jan, 2019 at 3:40 PM
Tax_Tờ khai phí Bảo vệ môi trường (01/BVMT)
Hướng dẫn lập tờ khai phí Bảo vệ môi trường (01/BVMT) Để lập tờ khai phí bảo vệ môi trường (01/BVMT), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng...
Thu, 24 Jan, 2019 at 2:06 PM
Tax_Quyết toán phí bảo vệ môi trường (02/BVMT)
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường (02/BVMT) Để lập tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường (02/BVMT), trong ứng dụng TaxO...
Thu, 24 Jan, 2019 at 2:10 PM
Tax_Tờ khai thuế Bảo vệ môi trường (01/TBVMT)
Hướng dẫn lập tờ khai thuế Bảo vệ môi trường (01/TBVMT) Để lập tờ khai thuế bảo vệ môi trường (01/TBVMT), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng th...
Thu, 24 Jan, 2019 at 2:14 PM
Tax_Tờ khai phí nước thải
Hướng dẫn lập tờ khai phí nước thải Để lập tờ khai phí nước thải, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Trên thanh t...
Thu, 24 Jan, 2019 at 3:12 PM
Tax_Tờ khai thuế GTGT (Thuỷ điện) 01/TĐ-GTGT
Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT (Thuỷ điện) 01/TĐ-GTGT Để lập tờ khai thuế GTGT thủy điện (01/TĐ-GTGT), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực...
Mon, 14 Jan, 2019 at 4:06 PM