TaxOnline

Hướng dẫn TaxOnline - kê khai thuế qua mạng

Tax_Báo cáo kết quả huỷ hoá đơn (TB03/AC)
Hướng dẫn lập báo cáo kết quả hủy hóa đơn (TB03/AC) Để thực hiện lập Báo cáo hủy hóa đơn (TB03/AC), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiệ...
Thu, 13 Dec, 2018 at 1:39 PM
Tax_Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC)
Hướng dẫn lập thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC) Để lập tờ khai thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo...
Thu, 13 Dec, 2018 at 1:43 PM
Tax_Báo cáo tình hình nhận in hoá đơn (BC01/AC)
Hướng dẫn lập báo cáo tình hình nhận in hoá đơn (BC01/AC) Để lập báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01/AC), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng...
Thu, 13 Dec, 2018 at 3:26 PM
Tax_Báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn (BC21/AC)
Hướng dẫn lập báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn (BC21/AC) Để thực hiện Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (BC21/AC), trong ứng dụng TaxOnline™ người dù...
Thu, 13 Dec, 2018 at 3:33 PM
Tax_Hướng dẫn lập thông báo phát hành biên lai thu phí lệ phí (TB01/AC)
Hướng dẫn lập thông báo phát hành biên lai thu phí lệ phí (TB01/AC) Để thực hiện lập thông báo phát hành biên lai thu phí lệ phí (TB01/AC)...
Tue, 18 Dec, 2018 at 11:28 AM
Tax_Hướng dẫn lập báo cáo nhận in biên lai thu phí, lệ phí (BC01/AC)
Hướng dẫn lập báo cáo nhận in biên lai thu phí, lệ phí (BC01/AC) Để thực hiện lập báo cáo nhận in biên lai thu phí lệ phí (BC01/AC), trong ứ...
Tue, 18 Dec, 2018 at 11:38 AM
Tax_Hướng dẫn lập báo cáo mất, cháy biên lai thu phí, lệ phí (BC21/AC)
Hướng dẫn lập báo cáo mất, cháy biên lai thu phí, lệ phí (BC21/AC) Để thực hiện lập báo cáo mất, cháy biên lại thu phí lệ phí (BC21/AC), tro...
Tue, 11 Dec, 2018 at 4:18 PM
Tax_Hướng dẫn lập thông báo kết quả hủy biên lai thu phí, lệ phí (TB03/AC)
Hướng dẫn lập thông báo kết quả hủy biên lai thu phí, lệ phí (TB03/AC) Để thực hiện lập thông báo kết quả hủy biên lai thu phí, lệ phí (TB...
Tue, 18 Dec, 2018 at 3:31 PM
Tax_Tờ khai Vận tải nước ngoài (01/VTNN)
Hướng dẫn lập tờ khai Vận tải nước ngoài (01/VTNN) Để thực hiện lập Tờ khai Vận tải nước ngoài (01/VTNN), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng th...
Fri, 21 Dec, 2018 at 3:52 PM
Tax_Tờ khai Hàng không nước ngoài (01/HKNN)
Hướng dẫn lập tờ khai Hàng không nước ngoài (01/HKNN) Để thực hiện lập tờ khai thuế Hàng không nước ngoài (01/HKNN), trong ứng dụng TaxOnline™ ng...
Thu, 27 Dec, 2018 at 10:28 AM