TaxOnline

Hướng dẫn TaxOnline - kê khai thuế qua mạng

Tax_Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân 05KK theo Thông tư 92/2015/TT-BTC
Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân 05KK theo Thông tư 92/2015/TT-BTC Để thực hiện lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân, áp dụng cho tổ c...
Tue, 4 Dec, 2018 at 4:32 PM
Tax_Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)
Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) Để lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC), trong ứng dụng TaxOnline™ người dù...
Tue, 4 Dec, 2018 at 4:41 PM
Tax_Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân 06/TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC
Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân 06/TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC Để thực hiện lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 06/TNCN theo T...
Tue, 8 Jan, 2019 at 9:41 AM
Tax_Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân 01/XSBHĐC theo Thông tư 92/2015/TT-BTC
Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân 01/XSBHĐCtheo Thông tư 92/2015/TT-BTC Để thực hiện lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho cá ...
Fri, 11 Jan, 2019 at 1:21 PM
Tax_Hướng dẫn đăng ký mã số thuế người phụ thuộc
Hướng dẫn đăng ký mã số thuế người phụ thuộc Để thực hiện đăng ký mã số thuế người phụ thuộc hoặc đăng ký thay đổi thông tin người phụ thuộc , t...
Tue, 4 Dec, 2018 at 5:00 PM
Tax_Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 05QTT theo Thông tư 92/2015/TT-BTC
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 05QTT theo Thông tư 92/2015/TT-BTC Để lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, mẫu 05...
Tue, 4 Dec, 2018 at 4:44 PM
Tax_Báo cáo tài chính
Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính Để thực hiện lập Báo cáo Tài chính, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Trên than...
Tue, 4 Dec, 2018 at 4:47 PM
Tax_Quyết toán thuế TNDN (03/TNDN)
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN) Để thực hiện lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN), tr...
Tue, 4 Dec, 2018 at 4:46 PM
Tax_Hướng dẫn lập kê khai bổ sung
Hướng dẫn lập kê khai bổ sung Để thực hiện lập tờ kê khai bổ sung trong trường hợp đơn vị cần điều chỉnh và nộp lại tờ khai đã quá kỳ kê khai...
Tue, 4 Dec, 2018 at 4:56 PM
Tax_Hướng dẫn lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN)
Hướng dẫn lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN) Để lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thự...
Fri, 21 Dec, 2018 at 3:57 PM