TaxOnline

Hướng dẫn TaxOnline - kê khai thuế qua mạng

Tax_Ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN
Hướng dẫn ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN Để thực hiện thủ tục đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 các...
Fri, 29 Mar, 2019 at 8:55 AM
Tax_Cập nhật thiết bị chữ ký số trên hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng Cục Thuế
Cập nhật thiết bị chữ ký số trên hệ thống khai thuế qua mạng của Tổng Cục Thuế Để thực hiện cập nhật thiết bị chữ ký số trên hệ thống khai thuế qua m...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:21 PM
Tax_Hướng dẫn thực hiện ký và nộp tờ khai thuế qua mạng
Hướng dẫn thực hiện ký và nộp tờ khai thuế qua mạng Để thực hiện ký và nộp tờ khai thuế qua mạng, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện...
Tue, 4 Dec, 2018 at 4:08 PM
Tax_Hướng dẫn thực hiện trình ký tờ khai thuế
Hướng dẫn thực hiện trình ký tờ khai thuế Trình ký hồ sơ khai thuế là quá trình người lập hồ sơ thuế (nhân viên) thực hiện kết xuất ra hồ sơ khai...
Fri, 29 Mar, 2019 at 9:05 AM
Tax_Hướng dẫn tra cứu lịch sử giao dịch
Hướng dẫn tra cứu lịch sử giao dịch Để tra cứu và in lại tờ khai khai thuế đơn vị đã thực hiện giao dịch điện tử đến cơ quan Thuế, người dùng th...
Fri, 29 Mar, 2019 at 9:33 AM
Tax_TaxData - Quản lý dữ liệu hồ sơ thuế và Kế toán thuế
TaxData - Quản lý dữ liệu hồ sơ thuế và Kế toán thuế 1. Giới thiệu: 2. Qui tắc nhập liệu chung: Người dùng thao tác sử dụng chức năng ...
Tue, 4 Dec, 2018 at 3:04 PM
Tax_Tờ khai thuế môn bài (01/MBAI)
Hướng dẫn lập tờ khai thuế môn bài (01/MBAI) Để thực hiện lập tờ khai thuế môn bài, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: (m...
Tue, 4 Dec, 2018 at 4:52 PM
Tax_Tờ khai lệ phí môn bài 01/MBAI (Nghị định 139/2016/NĐ-CP)
Hướng dẫn lập tờ khai tờ khai lệ phí môn bài (Theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP) Để thực hiện lập tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-...
Tue, 4 Dec, 2018 at 5:09 PM
Tax_Hướng dẫn lập thông báo phát hành hóa đơn
Hướng dẫn lập thông báo phát hành hóa đơn Để thực hiện lập thông báo phát hành hóa đơn, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau...
Tue, 4 Dec, 2018 at 4:48 PM
Tax_Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT (01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT)
Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT (01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT) Để lập tờ khai thuế GTGT, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện nh...
Tue, 4 Dec, 2018 at 4:39 PM