TaxOnline

Hướng dẫn TaxOnline - kê khai thuế qua mạng

Tax_Tạo tài khoản TS24pro
Tạo tài khoản TS24pro Tài khoản TS24pro hỗ trợ người dùng đăng nhập vào tất cả các dịch vụ do TS24 cung cấp như Store24, bộ sản phẩm TS2...
Thu, 2 May, 2019 at 9:58 AM
Tax_Tải và cài đặt ứng dụng
Hướng dẫn tải và vài đặt ứng dụng TaxOnline Để thực hiện cài đặt bộ sản phẩm TS24pro, người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Truy cập website TS...
Thu, 18 Apr, 2019 at 1:42 PM
Tax_Thông tin đơn vị (doanh nghiệp)
Hướng dẫn kê khai thông tin đơn vị (Doanh nghiệp) Thực hiện khai báo thông tin đơn vị trong ứng dụng TaxOnline™, người dùng thực hiện như sau: ...
Thu, 18 Apr, 2019 at 2:20 PM
Tax_Thông tin đơn vị (cá nhân kê khai)
Hướng dẫn kê khai thông tin đơn vị (Cá nhân kê khai) Để thực hiện thiết lập khai báo thông tin đơn vị (Đối tượng là cá nhân kê khai), người dùn...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:17 PM
Tax_Hướng dẫn kích hoạt gói dịch vụ
Hướng dẫn kích hoạt gói dịch vụ Để thực hiện kích hoạt gói dịch vụ cho những ứng dụng thuộc bộ sản phẩm TS24pro (TaxOnline™, iBHXH™, iHaiQuan™, Xu...
Tue, 4 Dec, 2018 at 2:39 PM
Tax_Sao lưu / phục hồi dữ liệu trong ứng dụng TaxOnline™
Hướng dẫn sao lưu / phục hồi dữ liệu trong ứng dụng TaxOnline™ Để thực hiện sao lưu - phục hồi dữ liệu, trong ứng dụng Taxonline™ người dù...
Tue, 4 Dec, 2018 at 4:35 PM
Tax_Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử dịch vụ T-VAN
Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử dịch vụ T-VAN Để đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN, giao dịch điện tử với cơ quan Thuế, người dùng thực hiện the...
Fri, 29 Mar, 2019 at 8:39 AM
Tax_Hướng dẫn đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN
Hướng dẫn đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN Để thực hiện đăng ký hồ sơ khai thuế để nộp qua dịch vụ T-VAN, người dùng thực hiện theo...
Fri, 29 Mar, 2019 at 8:48 AM
Tax_Hướng dẫn đăng ký hồ sơ vãng lai khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN
Hướng dẫn đăng ký hồ sơ vãng lai khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN   Để thực hiện đăng ký hồ sơ vãng lai khai thuế để nộp qua dịch vụ T-VAN, người dù...
Tue, 4 Dec, 2018 at 5:06 PM
Tax_Hướng dẫn thay đổi cập nhật T-VAN
Hướng dẫn thay đổi cập nhật T-VAN Để thực hiện cập nhật lại thông tin đăng ký T-VAN, trong trường hợp người dùng mới gia hạn lại thiết bị chữ...
Fri, 29 Mar, 2019 at 9:01 AM