iBHXH

Hỗ trợ iBHXH

Mẫu thẻ BHYT (Nộp bản sao)
Thu, 21 Sep, 2017 at 10:56 AM
Mẫu Đơn thuốc hoặc Sổ y bạ (Nộp bản sao)
Thu, 21 Sep, 2017 at 10:53 AM
Mẫu Giấy ra viện (Nộp bản sao nếu có)
Thu, 21 Sep, 2017 at 10:28 AM
Mẫu giấy báo tử (Nộp bản sao nếu có)
Thu, 21 Sep, 2017 at 9:34 AM
Mẫu Giấy chuyển viện, Giấy hẹn tái khám (nộp nếu có)
Thu, 21 Sep, 2017 at 9:19 AM
Mẫu các hóa đơn/bảng thống kê chi phí khám chữa bệnh
Thu, 21 Sep, 2017 at 9:11 AM