iBHXH

Hỗ trợ iBHXH

Mẫu Giấy chuyển viện, Giấy hẹn tái khám (nộp nếu có)
Thu, 21 Sep, 2017 at 9:19 AM
Mẫu các hóa đơn/bảng thống kê chi phí khám chữa bệnh
Thu, 21 Sep, 2017 at 9:11 AM
iBH_[603] Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
Để thực hiện hồ sơ [603] Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT, trong ứng dụng iBHXH, người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Trên thanh...
Mon, 25 Mar, 2019 at 10:41 AM