iBHXH

Hỗ trợ iBHXH

iBH_Hồ sơ cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin in trên thẻ BHYT
Hồ sơ cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin in trên thẻ BHYT Thực hiện lập hồ sơ Thẻ, trường hợp cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin in tr...
Mon, 14 May, 2018 at 1:23 PM
iBH_Hồ sơ cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất
Hồ sơ cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất Thực hiện lập hồ sơ Thẻ, trường hợp nghiệp vụ cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất, trong ứng dụng iBHXH™, người ...
Mon, 18 Jun, 2018 at 9:05 AM
iBH_Hồ sơ hưởng trợ cấp ốm đau
Hồ sơ hưởng trợ cấp ốm đau Để lập hồ sơ chi chế độ, trường hợp nghiệp vụ hưởng trợ cấp ốm đau cho người lao động, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng...
Thu, 11 Jan, 2018 at 9:58 AM
iBH_Hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản
Hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản Để lập hồ sơ chi chế độ, trường hợp nghiệp vụ hưởng trợ cấp thai sản cho người lao động, trong ứng dụng iBHXH™ người dù...
Thu, 11 Jan, 2018 at 10:00 AM
iBH_Hồ sơ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ
Hồ sơ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ Để lập hồ sơ chi chế độ, trường hợp nghiệp vụ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho ngườ...
Thu, 11 Jan, 2018 at 10:01 AM
iBH_Hồ sơ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng phục hồi sức khoẻ (601)_ Đối với đơn vị ở TPHCM (áp dụng theo TB 2242/TB-BHXH ngày 15/09/2016)
Hồ sơ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng phục hồi sức khoẻ (601) I. Hưởng trợ cấp ốm...
Wed, 28 Sep, 2016 at 3:07 PM
iBH_Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động (604)
Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động (604) Trân trọng!
Thu, 29 Mar, 2018 at 11:40 AM
iBH_Hồ sơ giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp (605)
Hồ sơ giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp (605) Trân trọng!
Thu, 29 Mar, 2018 at 11:43 AM
iBH_Hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí (606)
Hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí (606) Trân trọng!
Thu, 29 Mar, 2018 at 11:46 AM
iBH_Hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất (607)
Hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất (607) Trân trọng!
Thu, 29 Mar, 2018 at 11:48 AM