iBHXH

Hỗ trợ iBHXH

iBH_Hồ sơ đăng ký BHXH tự nguyện
Hồ sơ đăng ký BHXH tự nguyện Thực hiện lập hồ sơ Thu - Đăng ký BHXH tự nguyện, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau: Bước 1...
Thu, 7 Dec, 2017 at 2:26 PM
iBH_Hồ sơ hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT tự nguyện (203)
Hồ sơ hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT tự nguyện (203) Để thực hiện lập hồ sơ Thu- Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT tự nguyện (203), người dùng ...
Fri, 1 Dec, 2017 at 11:08 AM
iBH_Hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH
Hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH Thực hiện lập hồ sơ Sổ, nghiệp vụ điều chỉnh thông tin cá nhân của người tha...
Thu, 7 Dec, 2017 at 4:48 PM
iBH_Hồ sơ điều chỉnh nhân thân NLĐ – Do mượn HS tham gia BHXH (303)
Hồ sơ điều chỉnh nhân thân NLĐ – Do mượn HS tham gia BHXH (303) Để lập hồ sơ Sổ (303), trường hợp nghiệp vụ Hồ sơ điều chỉnh nhân thân NLĐ ...
Fri, 1 Dec, 2017 at 11:11 AM
iBH_Hồ sơ chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc
Hồ sơ chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc Để lập hồ sơ Sổ, trường hợp nghiệp vụ chuyển qua trình tham gia BHXH từ nh...
Fri, 8 Dec, 2017 at 1:49 PM
iBH_Hướng dẫn lập hồ sơ cấp lại sổ BHXH do hư hỏng
Hướng dẫn lập hồ sơ cấp lại sổ BHXH do hư hỏng Thực hiện lập hồ sơ Sổ, trường hợp nghiệp vụ cấp lại sổ BHXH do hư hỏng, trong ứng dụng iBHXH™,...
Fri, 8 Dec, 2017 at 2:01 PM
iBH_Hồ sơ thẩm định quá trình tham gia trước tháng 01/1995 (313)
Hồ sơ thẩm định quá trình tham gia trước tháng 01/1995 (313) Trân trọng!
Thu, 29 Mar, 2018 at 11:17 AM
iBH_Hồ sơ trả sổ cho NLĐ đã nghỉ việc sau 12 tháng (314)
Hồ sơ trả sổ cho NLĐ đã nghỉ việc sau 12 tháng (314) Để thực hiện lập hồ sơ về sổ BHXH- Trả sổ cho NLĐ đã nghỉ việc sau 12 tháng (314), ng...
Thu, 29 Mar, 2018 at 11:20 AM
iBH_Hồ sơ giải quyết hồ sơ nhanh nghiệp vụ Thu – Sổ, thẻ (333)
Hồ sơ giải quyết hồ sơ nhanh nghiệp vụ Thu – Sổ, thẻ (333) Trân trọng!
Thu, 29 Mar, 2018 at 11:23 AM
iBH_Hướng dẫn lập hồ sơ Sổ - Hồ sơ rà soát, nhập thông tin trên số BHXH, điều chỉnh thông tin, cấp lại sổ BHXH (320)
Hướng dẫn lập hồ sơ Sổ - Hồ sơ rà soát, nhập thông tin trên số BHXH, điều chỉnh thông tin, cấp lại sổ BHXH (320) Để lập hồ sơ Sổ (320), trườ...
Thu, 29 Mar, 2018 at 11:34 AM