iBHXH

Hỗ trợ iBHXH

iBH_Hồ sơ điều chỉnh nhân thân NLĐ – Do mượn HS tham gia BHXH (303)
Hồ sơ điều chỉnh nhân thân NLĐ – Do mượn HS tham gia BHXH (303) Để lập hồ sơ Sổ (303), trường hợp nghiệp vụ Hồ sơ điều chỉnh nhân thân NLĐ do mượn hồ ...
Thu, 4 Apr, 2019 at 2:10 PM
iBH_Hồ sơ chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc
Hồ sơ chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc Thực hiện lập hồ sơ Sổ, trường hợp nghiệp vụ hồ sơ chuyển qua trình tham gia BHXH từ nhiề...
Thu, 4 Apr, 2019 at 2:11 PM
iBH_Hướng dẫn lập hồ sơ cấp lại sổ BHXH do hư hỏng
Hồ sơ cấp lại sổ BHXH do hư hỏng Thực hiện lập hồ sơ Sổ, trường hợp nghiệp vụ cấp lại sổ BHXH do hư hỏng, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện ...
Thu, 4 Apr, 2019 at 2:11 PM
iBH_Hồ sơ cấp lại sổ BHXH cho trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp (316)
iBH_Hồ sơ cấp lại sổ BHXH cho trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp (316) Để thực hiện lập hồ sơ về sổ BHXH – Cấp lại sổ BHXH cho trường hợp b...
Thu, 4 Apr, 2019 at 2:12 PM
iBH_[630] Giải quyết HS nhanh nghiệp vụ Thu-Sổ, Thẻ
iBH_[630] Giải quyết HS nhanh nghiệp vụ Thu-Sổ, Thẻ Thực hiện lập hồ sơ Giải quyết nhanh nghiệp vụ Thu-Sổ, Thẻ cho người lao động do lỗi của cơ quan BH...
Thu, 4 Apr, 2019 at 2:12 PM
iBH_Hồ sơ cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin in trên thẻ BHYT
Hồ sơ cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin in trên thẻ BHYT Thực hiện lập hồ sơ Thẻ, trường hợp nghiệp vụ đổi thẻ BHYT do thông tin ghi trên thẻ khôn...
Thu, 4 Apr, 2019 at 2:12 PM
iBH_Hồ sơ cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất
Hồ sơ cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất Thực hiện lập hồ sơ Thẻ, trường hợp nghiệp vụ cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thự...
Thu, 4 Apr, 2019 at 2:13 PM
iBH_Hồ sơ hưởng trợ cấp ốm đau
Hồ sơ hưởng trợ cấp ốm đau Để lập hồ sơ chi chế độ, trường hợp nghiệp vụ hưởng trợ cấp ốm đau cho người lao động, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng th...
Mon, 22 Apr, 2019 at 8:32 AM
iBH_Hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản
Hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản Để lập hồ sơ chi chế độ, trường hợp nghiệp vụ hưởng trợ cấp thai sản cho người lao động, trong ứng dụng iBHXH™ người dùn...
Mon, 22 Apr, 2019 at 8:33 AM
iBH_Hồ sơ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ
Hồ sơ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ Để lập hồ sơ chi chế độ, trường hợp nghiệp vụ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người l...
Mon, 22 Apr, 2019 at 8:34 AM