iBHXH

Hỗ trợ iBHXH

iBH_Lập hồ sơ Thu BHXH, BHYT bắt buộc – Tăng mới
Lập hồ sơ Thu BHXH, BHYT bắt buộc – Tăng mới Thực hiện lập hồ sơ Thu, nghiệp vụ báo tăng mới cho người lao động, trong ứng dụng iBHXH™ ng...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:22 PM
iBH_Lập hồ sơ Thu BHXH, BHYT bắt buộc – Nghỉ đi làm lại
Lập hồ sơ Thu BHXH, BHYT bắt buộc – Nghỉ đi làm lại   Thực hiện lập hồ sơ Thu, nghiệp vụ báo nghỉ đi làm lại cho người lao động, trong ứng dụ...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:23 PM
iBH_Lập hồ sơ cấp thẻ BHYT do hết hạn (Gia hạn thẻ BHYT)
Lập hồ sơ cấp thẻ BHYT do hết hạn (Gia hạn thẻ BHYT) Thực hiện lập hồ sơ Thu, nghiệp vụ cấp thẻ BHYT cho người lao động do hết hạn (gian h...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:25 PM
iBH_Lập hồ sơ Thu BHXH, BHYT bắt buộc – Điều chỉnh mức đóng
Lập hồ sơ Thu BHXH, BHYT bắt buộc – Điều chỉnh mức đóng) Thực hiện lập hồ sơ Thu, nghiệp vụ báo điều chỉnh mức đóng cho người lao động, tro...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:25 PM
iBH_Lập hồ sơ Thu BHXH, BHYT bắt buộc – Điều chỉnh chức danh
iBH_Lập hồ sơ Thu BHXH, BHYT bắt buộc – Điều chỉnh chức danh Thực hiện lập hồ sơ Thu, nghiệp vụ báo điều chỉnh chức danh cho người lao độn...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:26 PM
iBH_Lập hồ sơ Thu BHXH, BHYT bắt buộc – Nghiệp vụ Giảm hẳn
Lập hồ sơ Thu BHXH, BHYT bắt buộc – Nghiệp vụ Giảm hẳn   Thực hiện lập hồ sơ Thu, nghiệp vụ báo giảm hẳn (thôi việc, nghỉ việc hưởng chế độ hưu t...
Thu, 10 Jan, 2019 at 10:04 AM
iBH_Lập hồ sơ Thu BHXH, BHYT bắt buộc – Giảm ốm ngắn ngày / dài ngày
Lập hồ sơ Thu BHXH, BHYT bắt buộc – Giảm ốm ngắn ngày / dài ngày Thực hiện lập hồ sơ Thu, nghiệp vụ báo giảm nghỉ ốm (ngắn ngày hoặc dài ngày)...
Thu, 10 Jan, 2019 at 10:04 AM
iBH_Lập hồ sơ Thu BHXH, BHYT bắt buộc – Giảm nghỉ không lương
Lập hồ sơ Thu BHXH, BHYT bắt buộc – Giảm nghỉ không lương Thực hiện lập hồ sơ Thu, nghiệp vụ báo giảm nghỉ không lương, trong ứng dụng iBHXH...
Thu, 10 Jan, 2019 at 10:05 AM
iBH_Lập hồ sơ Thu BHXH, BHYT bắt buộc – Giảm nghỉ thai sản
Lập hồ sơ Thu BHXH, BHYT bắt buộc – Giảm nghỉ thai sản Thực hiện lập hồ sơ Thu, nghiệp vụ báo giảm nghỉ thai sản, trường hợp người lao động đủ điều...
Thu, 10 Jan, 2019 at 10:07 AM
iBH_Lập hồ sơ Thu BHXH, BHYT bắt buộc – Bổ sung giảm nguyên lương
iBH_Lập hồ sơ Thu BHXH, BHYT bắt buộc – Bổ sung giảm nguyên lương Thực hiện lập hồ sơ Thu BHXH, BHYT bắt buộc, nghiệp vụ báo bổ sung giảm ngu...
Thu, 10 Jan, 2019 at 10:08 AM