iBHXH

Hỗ trợ iBHXH

iBH_Bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng (Thực hiện theo công văn số 848/BHXH của BHXH TP.HCM)
Bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng & điều chỉnh thông tin cá nhân (nếu có) của NLĐ cho cơ quan BHXH để chi trả chế độ ngắn hạn cho NLĐ BHXH ...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:17 PM
iBH_Hướng dẫn ký và nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH
Hướng dẫn ký và nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH Để thực hiện ký và nộp hồ sơ trên ứng dụng iBHXHTM, theo hình thức giao dịch điện tử hoặc nộp hồ ...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:18 PM
iBH_Hướng dẫn trình ký hồ sơ BHXH nộp qua mạng
Hướng dẫn trình ký hồ sơ BHXH nộp qua mạng Để thực hiện trình ký hồ sơ giao dịch điện tử, trường hợp người lập hồ sơ không trực tiếp giữ thiế...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:18 PM
iBH_Hướng dẫn tra cứu lịch sử giao dịch hồ sơ BHXH đã nộp
Hướng dẫn tra cứu lịch sử giao dịch   Để tra cứu lại hồ sơ BHXH đã nộp và tình trạng kết quả xử lý, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách ...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:18 PM
iBH_Chức năng "Gửi bưu điện" - Lập hồ sơ & gửi bưu điện trực tiếp trên ứng dụng iBHXH™
iBH_Chức năng "Gửi bưu điện" - Lập hồ sơ & gửi bưu điện trực tiếp trên ứng dụng iBHXH™ Giới thiệu chung: Chức năng “Gửi bưu ...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:19 PM
iBH_Chức năng “Gửi bưu điện” - Lập hồ sơ giấy thủ công, sử dụng iBHXH™ để báo gửi bưu điện
Chức năng “Gửi bưu điện” - Lập hồ sơ giấy thủ công, sử dụng iBHXH™ để báo gửi bưu điện Giới thiệu chung: Chức năng “Gửi bưu điện” hỗ trợ đơn...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:20 PM
iBH_Hướng dẫn cập nhật danh mục bệnh viện / danh mục chung
Hướng dẫn cập nhật danh mục bệnh viện / danh mục chung   Để thực hiện  cập nhật danh mục bệnh viện hoặc danh mục chung (thông tin tỉnh/thành ph...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:20 PM
iBH_Hồ sơ cấp mã đơn vị lần đầu tham gia BHXH (101)
Hướng dẫn lập hồ sơ cấp mã đơn vị lần đầu tham gia BHXH (101) Để lập hồ sơ Thu (101) đăng ký BHXH, BHYT lần đầu, người dùng thực hiện như sau:...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:21 PM
iBH_Hồ sơ cấp thẻ BHYT cho Trẻ em, Hộ gia đình, Học sinh Sinh viên
Hồ sơ cấp thẻ BHYT cho Trẻ em, Hộ gia đình, Học sinh Sinh viên Thực hiện lập hồ sơ cấp thẻ BHYT cho đối tượng chỉ tham gia BHYT (Trẻ em, Hộ gia...
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:21 PM
iBH_Hồ sơ BHYT trẻ em (102)
Hồ sơ BHYT trẻ em (102) Trân trọng!
Tue, 30 Oct, 2018 at 4:22 PM