Ngày 12 tháng 04 năm 2018

 

Thông báo

Về thời gian & Quy định nộp báo cáo thống kê qua mạng

 

Kính gửi: Quý khách hàng!


Thực hiện Quyết định số 1251/QĐ-TCTK ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018.


Thực hiện chủ trương, Công văn 50/CTK-CNTT của Cục Thống kê TP.HCM về việc hướng dẫn thực hiện lập và báo cáo thống kê trên phần mềm iThongke.


TS24 xin lưu ý đến toàn thể quý khách hàng về thời gian và quy định nộp báo cáo thống kê qua mạng như sau:


Thời gian nộp phiếu điều tra: Chậm nhất trước ngày 20/4/2018 đối với những doanh nghiệp thuộc cục thống kê quản lý và chậm nhất trước ngày 20/6/2018 đối với những doanh nghiệp thuộc chi cục thống kê quản lý


Quy định về tính pháp lý: Phiếu điều tra phải được đóng dấu đỏ hoặc ký chữ ký số trước khi nộp phiếu về cơ quan Thống kê.


Hình thức nộp phiếu: gửi phiếu điều tra qua phần mềm iThongke hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ ký gửi bằng tất cả chữ ký số.Trân trọng./.