Ngày 17 tháng 04 năm 2018

 

Thông báo

V/v Nhắc việc cho Quý DN thực hiện nộp báo cáo thống kê điện tử


Kính gửi: Quý DN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh!


- Căn cứ Quyết định số 1251/QĐ-TCTK ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018;

- Căn cứ công văn 50/CTK-CNTT của Cục Thống kê TP.HCM về việc hướng dẫn thực hiện lập và báo cáo thống kê trên phần mềm iThongke;


Công ty TS24 xin gửi đến thông tin để Quý DN trên địa bàn Thành phố thực hiện báo cáo thống kê điện tử như sau:


- Thời gian nộp phiếu điều tra: Chậm nhất trước ngày 20/4/2018 đối với những doanh nghiệp thuộc Cục Thống kê quản lý; và chậm nhất trước ngày 20/6/2018 đối với những doanh nghiệp thuộc Chi cục Thống kê quận/ huyện quản lý;

- Quy định về tính pháp lý: Phiếu điều tra phải được ký tên đóng dấu đỏ khi nộp phiếu về Cơ quan Thống kê hoặc sử dụng chữ ký số khi giao dịch qua đường điện tử;

- Hình thức nộp phiếu: Gửi phiếu điều tra qua phần mềm iThongke hoàn toàn miễn phí, lưu ý phần mềm hỗ trợ tất cả các loại chữ ký số.Trân trọng./.