Hướng dẫn lập tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước 01/CTLNĐC
Để thực hiện Lập Tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn nhà nước do bộ, ngành, địa phương đại diện sở hữu (01/CTLNĐC) theo Thông tư số 61/2016/TT-BTC trên ứng dụng TaxOnline, người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Vào TaxOnline, chọn “Kê khai” (1) -> “Cổ tức, lợi nhuận được chia” (2) -> “Tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước (01/CTLNĐC)” (3).


Bước 2: Tùy chọn kỳ tính thuế (1), lần phát sinh (2) và nhấn chọn “Đồng ý” (3).


Bước 3:  Đánh dấu chọn vào lần phát sinh (1) -> Trên giao diện “Tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước”, tùy chọn các thông tin: “Ngày phát sinh” (2) , số và ngày quyết định của Nghị quyết/Quyết định chia cổ tức, lợi nhuận (3), hình thức chia cổ tức/lợi nhuận (4) –> Nhập thông tin vào form nhập liệu (5).


Bước 4: Nhấn “Ghi (F5)” để lưu lại nội dung thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng.