Ngày 06 tháng 01 năm 2017


THÔNG BÁO

Tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng từ 06/01/2017 đến 08/01/2017


Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ T-VAN


Tổng cục Thuế thông báo tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng để phục vụ nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu triển khai thí điểm dịch vụ Hoàn thuế điện tử tại 13 Cục Thuế, cụ thể như sau:

Tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng từ 17h00 ngày 06/01/2017 đến 24h00 ngày 08/01/2017.

Ngoài thời gian nêu trên hệ thống hoạt động bình thường.

Tổng cục Thuế thông báo để các đơn vị T-VAN được biết và hướng dẫn Người nộp thuế chủ động thu xếp thời gian thực hiện khai thuế qua mạng trước và sau thời gian hệ thống tạm dừng.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các đơn vị T-VAN./.