Ngày 08 tháng 02 năm 2017


THÔNG BÁO

Kế hoạch tạm dừng hệ thống kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử phục vụ nâng cấp hệ thống


                                                                        Kính gửi:

                                                                                        - Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
                                                                                        - Các Ngân hàng Thương mại (NHTM)
                                                                                        - Các đơn vị cung cấp dịch vụ T-VAN


Nhằm phục vụ nâng cấp hệ thống, Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử từ 19h00 thứ sáu ngày 10/02/2017 đến 07h00 thứ hai ngày 13/02/2017. Ngoài thời gian trên, hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử vẫn hoạt động bình thường.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế, NHTM, đơn vị T-VAN được biết và hướng dẫn người nộp thuế thu xếp thời gian thực hiện Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các Cục Thuế, NHTM, đơn vị T-VAN./.