Hướng dẫn thiết lập danh mục tài sản

 


Để thiết lập danh mục Tài sản trong ứng dụng iKeToan™, người dùng thực hiện như sau:


1. Thiết lập Tài sản cố định

Bước 1: Trên thanh tiêu đề chọn vào “Danh mục” (1) > “Tài sản cố định” (2)Bước 2: Tại bảng Danh mục tài sản cố định, Nhấn chọn “Thêm (F4)” (1) > Nhập thông tin vào từng mục trong bảng Danh mục tài sản cố định (2)Bước 3: Nhấn chọn “Cập nhật (F5)” (3) để lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu


2. Phân loại tài sản

Bước 1: Trên thanh tiêu đề chọn vào “Danh mục” (1) > “Phân loại” (2)Bước 2: Tại bảng Danh mục tài sản, nhấn chọn “Thêm (F4)” (1) > Nhập thông tin (2) > Nhấn chọn “Ghi (F5)” (3) để lưu lại thông tin sau khi hoàn thành nhập liệu3. Bộ phận khấu hao       

Bước 1: Trên thanh tiêu đề chọn vào “Danh mục” (1) > “Bộ phận khấu hao” (2)Bước 2: Tại bảng Danh mục bộ phận khấu hao, nhấn chọn “Thêm (F4)” (1) > Nhập thông tin (2) > Nhấn chọn “Ghi (F5)” (3) để lưu lại thông tin sau khi hoàn thành nhập liệu
Trân trọng!


(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)