Hướng dẫn thiết lập số liệu đầu kỳ 

 
Để thiết lập số liệu đầu kỳ trong ứng dụng SM24™, người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Vào “Hệ thống” > “Số liệu đầu kỳ” > “Tồn kho đầu kỳ” để khai báo số dư đầu kỳ.


 


Bước 2: Tại giao diện “Tồn kho: Số dư ban đầu”, nhấn “Thêm mới (F1)” (1) > khai báo thông tin số dư ban đầu vào (2) > nhấn “Ghi (F5)” (3), khi đó danh sách chi tiết sẽ hiện ra bên dưới (4).

 

 

Nếu người dùng muốn khai báo thêm “Công nợ phải thu” thì thực hiện như sau:

Công nợ phải thu:

Vào “Số liệu đầu kỳ” > “Công nợ phải thu”.Tại giao diện “Công Nợ Phải Thu Đầu Kỳ”, nhấn “Thêm (F1)” (1) > thực hiện nhập liệu thông tin, sau đó nhấn “Tính toán” (2) > bảng danh sách chi tiết tình hình theo dõi nợ phải thu thể hiện bên dưới (3) > nhấn “Lưu (F5)” (4) để lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu, khi đó bảng danh sách nợ phải thu theo từng đối tượng thể hiện bên cột tay trái (5).

 (Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo).


Trân trọng!