Thông báo phát hành hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 

Thông báo phát hành hóa đơn khi "Ghi" báo lỗi hoặc gửi không được

Xử lý: 
+ Kiểm tra ngày phát hành phải >= 5 ngày so với ngày thông báo
+ Đính kèm lại file mẫu hóa đơn liên 2 là dạng hình JPEG hoặc PDF.
+ Chiều dài, rộng của để mặc định không cần chỉnh sửa.

 

Sai định dạng ngày khi làm “Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn” trên TaxOnline

Chỉnh lại file dữ liệu nhập vào ở cột Ngày cho đúng với định dạng ngày/tháng/năm.

 

Công ty tôi gửi thông báo phát hành hóa đơn qua mạng thấy có trong “Lịch sử giao dịch” báo kết quả “Đã nộp thành công (chờ kết quả xử lý của CQT)”. Nhưng chúng tôi chưa có thông tin báo kết quả.

- Đối với TBPHHĐ, sau khi nộp thành công cho cơ quan Thuế, thuế sẽ xử lý nếu được phép phát hành hóa đơn thì thuế sẽ đưa lên hệ thống quản lý và Doanh nghiệp  có thể vào http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.do để kiểm tra (nếu kiểm tra thấy TBPHĐ của Doanh nghiệp thì có thể phát hành hóa đơn), nếu không được phép phát hành vì lý do nào đó thuế sẽ phản hồi cho Doanh nghiệp trực tiếp theo đường công văn.
- Nếu
sau 05 ngày, người dùng kiểm tra trên http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.do mà chưa thấy thì liên hệ ngay với bộ phận ấn chỉ để được biết và xử lý sớm. Không được phát hành hóa đơn khi chưa được cơ quan Thuế chấp nhận (tra cứu chưa thấy trên hệ thống).

 

Tờ khai BC26: Ký hiệu mẫu hóa đơn báo đỏ

Anh/ Chị vui lòng kiểm tra:
+ Nếu Hóa đơn GTGT có 3 liên thì thêm 3/001 (01GTKT3/001)
+ Nếu Hóa đơn của 2010, 2009 thì chọn MÃ LOẠI là TT120 (Thông tư 120)

 

Tờ khai BC26: Báo đỏ từ số đến số

Anh/ Chị vui lòng kiểm tra:
+ Nhiều chi nhánh, cửa hàng, Nhiều Loại Hóa đơn thì làm nhiều dòng
+ Số Hóa đơn Xóa, Hủy, Bỏ phải nằm trong khoảng tổng số sử dụng
+ Số Hóa đơn trong cột XóaHủyBỏ không liên tiếp thì cách dấu “;” (chấm phẩy).


Trân trọng!