Hồ sơ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng phục hồi sức khoẻ (601)

I. Hưởng trợ cấp ốm đau:


Để lập hồ sơ chi chế độ, trường hợp nghiệp vụ hưởng trợ cấp ốm đau cho người lao động, người dùng thực hiện như sau:

 

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng iBHXH™ > chọn “Chi chế độ” > “Hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe (601)” > tạo mới lần nhập liệu.

 


 

Bước 2: Trên giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, thực hiện “Lấy số hồ sơ”.

Tìm và đánh dấu vào các mục cần làm để làm hồ sơ hưởng trợ cấp ốm đau.

Thực hiện chọn biểu mẫu tờ khai, tick chọn vào biểu mẫu cần làm theo từng trường hợp, tick chọn biểu mẫu “Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DS-PHSK theo Mẫu C70a-HD (bản chính , 01 bản)”, bên dưới xuất hiện mẫu nhập liệu là “C70a_HD”, chọn vào đây để thực hiện nhập liệu.

Trường hợp hưởng trợ cấp ốm đau, mẫu C65-HD không cần nhập trên ứng dụng, lấy mẫu từ bệnh viện nộp kèm với hồ sơ.

 


Bước 3: Trên Tab “C70a_HD” điền thông tin người lao động được hưởng trợ cấp ốm đau vào, có 2 cách để nhập liệu:

- Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trong ứng dụng:

 


- Cách 2: Tạo file mẫu trong ứng dụng, nhập thông tin vào file mẫu này, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng iBHXH™.

   (1): Nhấn chọn “File mẫu” để tạo file lưu về máy tính.

   (2): Tuỳ chọn vị trí để lưu file trên máy tính người dùng.

   (3): Có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định.

   (4): Nhấn chọn “Save” để hoàn tất

 


Sau khi chọn lưu về máy tính, file mẫu sẽ tự khởi động, thực hiện nhập thông tin vào file mẫu này, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này.

Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể Copy vào file mẫu, tương ứng theo từng cột nội dung trong file mẫu, khi Copy Paste thì thực hiện Paste Special > Value.

(1): Thông tin hướng dẫn của từng cột nội dung nhập liệu.

(2): Vùng nhập liệu.

 


Thực hiện nhập liệu vào file mẫu xong, người dùng đóng file mẫu lại và vào ứng dụng để thực hiện nạp dữ liệu.

 


Nội dung nhập liệu trên biểu mẫu tờ khai trong trường hợp hưởng trợ cấp ốm đau lưu ý một số cột thông tin sau:

(1): Cột Họ và Tên (B): điền thông tin họ tên NLĐ

(2): Cột Số định danh (1): điền số sổ BHXH của NLĐ

(3): Điều kiện tính hưởng về tình trạng (2):

- Bệnh thông thường để trống không ghi

Ngày nghỉ hàng tuần của đơn vị là thứ bảychủ nhật thì để trống không ghi

Ngày nghỉ hàng tuần của đơn vị là chủ nhật hoặc thứ hai hoặc thứ ba thì ghi CN hoặc T2 hoặc T3

- Bệnh dài ngày ghi BDN

- Con ốm  

Ngày nghỉ hàng tuần của đơn vị là thứ bảychủ nhật thì để trống không ghi      

Ngày nghỉ hàng tuần của đơn vị là chủ nhật hoặc thứ hai hoặc thứ ba thì ghi CN hoặc T2 hoặc T3.

(4): Điều kiện tính hưởng về thời điểm (3): Ốm đau bình thường, dài ngày thì để trống không ghi

(5): Số ngày thực nghỉ - Từ ngày (4): Ghi ngày tháng năm NLĐ thực tế nghỉ ốm đau (theo từng chứng từ giấy C65-HD1; C65-HD2; giấy ra viện không trùng ngày hưởng lương ở đơn vị)

(6): Số ngày thực nghỉ - Đến ngày (5): Ghi ngày tháng năm cuối cùng NLĐ thực tế nghỉ (ghi ngày kết thúc nghỉ ốm đau không trùng ngày hưởng lương ở đơn vị)

(7): Số ngày thực nghỉ - Tổng số (6): Ghi tổng số ngày nghỉ theo từng lượt nghỉ ốm (đã trừ ngày nghỉ hàng tuần của NLĐ)

(8): Hình thức nhận trợ cấp (7):

- Hình thức nhận tiền trợ cấp thông qua đơn vị SDLĐ ghi “Chi trả qua đơn vị” (Cơ quan BHXH chuyển tiền cho đơn vị SDLĐ)

- Hình thức nhận tiền trợ cấp qua tài khoản cá nhân NLĐ thì ghi “Chi trả qua tài khoản” (Cơ quan BHXH chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ATM cho NLĐ)

- Hình thức nhận tiền trợ cấp trực tiếp tại cơ quan BHXH thì ghi DVBH

 


Bước 4: Kiểm tra lại nội dung nhập liệu, nhấn “Ghi (F5)” để lưu thông tin số liệu, thực hiện kết xuất báo cáo tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh và nộp qua bưu điện cho BHXH.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại cho đúng số liệu.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hưởng trợ cấp thai sản:


Để lập hồ sơ chi chế độ, trường hợp nghiệp vụ hưởng trợ cấp thai sản cho người lao động, người dùng thực hiện như sau:

 

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng iBHXH™ > chọn “Chi chế độ” > “Hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe (601)” > tạo mới lần nhập liệu.

 Bước 2: Trên giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, thực hiện “Lấy số hồ sơ”.

Tìm và đánh dấu vào các mục cần làm để làm hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản.

Thực hiện chọn biểu mẫu tờ khai, tick chọn vào biểu mẫu cần làm theo từng trường hợp, tick chọn biểu mẫu “Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DS-PHSK theo Mẫu C70a-HD (bản chính , 01 bản)”, bên dưới xuất hiện mẫu nhập liệu là “C70a_HD”, chọn vào đây để thực hiện nhập liệu.

 


Bước 3: Trên Tab “C70a_HD” điền thông tin người lao động được hưởng trợ cấp thai sản

- Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trong ứng dụng:

 


- Cách 2: Tạo file mẫu trong ứng dụng, nhập thông tin vào file mẫu này, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng iBHXH™.

   (1): Nhấn chọn “File mẫu” để tạo file lưu về máy tính.

   (2): Tuỳ chọn vị trí để lưu file trên máy tính người dùng.

   (3): Có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định.

   (4): Nhấn chọn “Save” để hoàn tất

 


Sau khi chọn lưu về máy tính, file mẫu sẽ tự khởi động, thực hiện nhập thông tin vào file mẫu này, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này.

Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể Copy vào file mẫu, tương ứng theo từng cột nội dung trong file mẫu, khi CopyPaste thì thực hiện Paste Special > Value.

(1): Thông tin hướng dẫn của từng cột nội dung nhập liệu.

(2): Vùng nhập liệu.

 


Thực hiện nhập liệu vào file mẫu xong, người dùng đóng file mẫu lại và vào ứng dụng để thực hiện nạp dữ liệu.

 


Nội dung nhập liệu trên biểu mẫu tờ khai trong trường hợp hưởng trợ cấp thai sản lưu ý một số cột thông tin sau:

(1): Cột Họ và Tên (A): điền thông tin họ tên NLĐ

(2): Cột Số định danh (1): điền số sổ BHXH của NLĐ

(3): Điều kiện tính hưởng về tình trạng (2):

- Khám thai : 

 Ngày nghỉ hàng tuần của đơn vị là thứ bảychủ nhật thì để trống không ghi .

 Ngày nghỉ hàng tuần của đơn vị là chủ nhật hoặc thứ hai hoặc thứ ba thì ghi CN hoặc T2 hoặc T3. 

-Sẩy thai, nạo, hút, thai lưu :ghi theo số tuần tuổi hoặc số tháng của thai (thai 5 tuần tuổi ghi  05T; thai 2 tháng tuổi ghi 02Th).  

-Sinh con bình thường :ghi SC; sinh con đôi ghi SC02  . 

Nuôi con nuôi ghi: NCN.

Con chết dưới 2 tháng tuổi ghi -2; con chết từ 2 tháng tuổi trở lên ghi 2; sinh 2 con mà các con đều chết dưới tháng tuổi thì ghi SC/2/-2

-LĐ nữ mang thai hộ sinh bình thường 1 con thì để trống không ghi; nếu sinh từ 2 con trở lên thì ghi số con được sinh (Ví dụ : sinh đôi hoặc sinh ba thì ghi 02 hoặc 03).

-LĐ nữ nhờ mang thai hộ bình thường một con thì để trống không ghi; nếu sinh từ 2 con trở lên thì ghi số con được sinh (Ví dụ : sinh đôi hoặc sinh ba thì ghi 02 hoặc 03).

-LĐ nam nghỉ việc khi vợ sinh ghi ngày nghỉ hàng tuần giống trường hợp ốm đau; nếu vợ sinh đôi trở lên thì ghi thêm số con được sinh/CMND của vợ/phương thức sinh, Ví dụ: vợ sinh 3 con và phẫu thuật  thì ghi 03/012345678/PT; hoặc nếu vợ sinh con dưới 32 tuần tuổi thì ghi 03/012345678/<32  

-LĐ nam hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con  thì ghi số con được sinh/CMND của vợ (Ví dụ: vợ sinh 3 con thì ghi 03/012345678) 

- Thực hiện biện pháp tránh thai :Đặt vòng ghi ĐV; triệt sản ghi TS  .

(4): Điều kiện tính hưởng về thời điểm (3):

-Khám thai, sẩy thai, KHH thì để trống không ghi. 

-Con ốm, sinh con, nuôi con nuôi ghi ngày tháng năm sinh con.

-LĐ nữ mang thai hộ sinh con thì ghi số CMND hoặc số sổ BHXH của lao động nữ nhờ mang thai hộ. 

-LĐ nữ nhờ mang thai hộ thì ghi số CMND hoặc số sổ BHXH của lao động nữ mang thai hộ sinh con. 

-LĐ nam nghỉ việc khi vợ sinh con thì ghi số CMND hoặc số sổ BHXH của vợ  .

-LĐ nam hưởng trợ cấp 01 lần khi vợ sinh con thì ghi số CMND hoặc số sổ BHXH của vợ.

(5): Số ngày thực nghỉ - Từ ngày (4): Ghi ngày tháng năm NLĐ thực tế nghỉ thai sản.

(6): Số ngày thực nghỉ - Đến ngày (5): Ghi ngày tháng năm cuối cùng NLĐ thực tế nghỉ thai sản.

(7): Số ngày thực nghỉ - Tổng số (6): Ghi tổng số ngày nghỉ thai sản.

(8): Hình thức nhận trợ cấp (C):

- Hình thức nhận tiền trợ cấp thông qua đơn vị SDLĐ ghi “Chi trả qua đơn vị” (Cơ quan BXHH chuyển tiền cho đơn vị SDLĐ)

- Hình thức nhận tiền trợ cấp qua tài khoản cá nhân NLĐ thì ghi “Chi trả qua tài khoản” (Cơ quan BHXH chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ATM cho NLĐ)

- Hình thức nhận tiền trợ cấp trực tiếp tại cơ quan BHXH thì ghi DVBH.

 


Bước 4: Kiểm tra lại nội dung nhập liệu, nhấn “Ghi (F5)” để lưu thông tin số liệu, thực hiện kết xuất báo cáo tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh và nộp qua bưu điện cho BHXH.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại cho đúng số liệu.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

 

Để lập hồ sơ chi chế độ, trường hợp nghiệp vụ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động, người dùng thực hiện như sau:

 

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng iBHXH™ > chọn “Chi chế độ” > “Hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe (601)” > tạo mới lần nhập liệu.

 

 


Bước 2: Trên giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, thực hiện “Lấy số hồ sơ”.

Thực hiện chọn biểu mẫu tờ khai, tick chọn vào biểu mẫu cần làm theo từng trường hợp, tick chọn biểu mẫu “Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DS-PHSK theo Mẫu C70a-HD (bản chính , 01 bản)”, bên dưới xuất hiện mẫu nhập liệu là “C70a_HD”, chọn vào đây để thực hiện nhập liệu.

 


Bước 3: Trên Tab “C70a_HD” điền thông tin người lao động được hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

- Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trong ứng dụng:

 


   - Cách 2: Tạo file mẫu trong ứng dụng, nhập thông tin vào file mẫu này, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng iBHXH™.

   (1): Nhấn chọn “File mẫu” để tạo file lưu về máy tính.

   (2): Tuỳ chọn vị trí để lưu file trên máy tính người dùng.

   (3): Có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định.

   (4): Nhấn chọn “Save” để hoàn tất

 


Sau khi chọn lưu về máy tính, file mẫu sẽ tự khởi động, thực hiện nhập thông tin vào file mẫu này, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này.

Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể Copy vào file mẫu, tương ứng theo từng cột nội dung trong file mẫu, khi CopyPaste thì thực hiện Paste Special > Value.

(1): Thông tin hướng dẫn của từng cột nội dung nhập liệu.

(2): Vùng nhập liệu.

 

 

Thực hiện nhập liệu vào file mẫu xong, người dùng đóng file mẫu lại và vào ứng dụng để thực hiện nạp dữ liệu.

 


Nội dung nhập liệu trên biểu mẫu tờ khai trong trường hợp hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe lưu ý một số cột thông tin sau:

(1): Cột Họ và Tên (B): điền thông tin họ tên NLĐ

(2): Cột Số định danh (1): điền số sổ BHXH của NLĐ

(3): Điều kiện tính hưởng về tình trạng (2):

- Trường hợp bản thân ốm:

Ốm bình thường thì để trống không ghi; -tương ứng 05 ngày nghỉ.

Ốm phẫu thuật thì ghi PT; - tương ứng 07 ngày nghỉ.

Ốm dài ngày thì ghi BDN; - tương ứng 10 ngày nghỉ.

 

- Trường hợp bản thân sinh con, sẩy thai:

Thai sản sinh con bình thường hoặc sẩy thai thì để trống không ghi; tương ứng 05 ngày nghỉ.

Thai sản sinh mổ thì ghi PT; - tương ứng 07 ngày nghỉ.

Thai sản sinh đôi thì ghi SCO2; - tương ứng 10 ngày nghỉ.

 

-Trường hợp bản thân bị TNLĐ:

Ghi rõ tỷ lệ mức suy giảm khả năng lao động (tỷ lệ mức suy giảm khả năng lao động được căn cứ vào kết luận trong Biên bản giám định của Hội đồng giám định y khoa) 15% hoặc 50% hoặc 51%...

10 ngày đối với trường hợp suy giảm từ 51% trở lên; 07 ngày đối với trường hợp suy giảm từ 31% đến 50%; 05 ngày đối với trường hợp suy giảm từ 15% đến 30%

(4): Điều kiện tính hưởng về thời điểm (3):

- Dưỡng sức ốm đau, thai sản ghi ngày/tháng/năm trở lại làm việc .   

- Dưỡng sức TNLĐ ghi ngày/tháng/năm Hội đồng Giám định y khoa kết luận mức suy giảm khả năng lao động do TNLĐ, BNN

 (5): Số ngày thực nghỉ - Từ ngày (4): Ghi ngày tháng năm NLĐ thực tế nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

(6): Số ngày thực nghỉ - Đến ngày (5): Ghi ngày tháng năm cuối cùng NLĐ thực tế nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

 (7): Số ngày thực nghỉ - Tổng số (6): Ghi tổng số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

 (8): Hình thức nhận trợ cấp (7):

- Hình thức nhận tiền trợ cấp thông qua đơn vị SDLĐ ghi “Chi trả qua đơn vị” (Cơ quan BXHH chuyển tiền cho đơn vị SDLĐ)

- Hình thức nhận tiền trợ cấp qua tài khoản cá nhân NLĐ thì ghi “Chi trả qua tài khoản” (Cơ quan BHXH chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ATM cho NLĐ)

- Hình thức nhận tiền trợ cấp trực tiếp tại cơ quan BHXH thì ghi DVBH.

 


Bước 4: Kiểm tra lại nội dung nhập liệu, nhấn “Ghi (F5)” để lưu thông tin số liệu, thực hiện kết xuất báo cáo tổng hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh và nộp qua bưu điện cho BHXH.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại cho đúng số liệu.


Trân trọng!


(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)