Thiết lập danh mục tiền tệĐể thiết lập danh mục tiền tệ trong ứng dụng XuatHoaDon™, người dùng thực hiện như sau:

1. Danh mục ngoại tệ:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào “Danh mục” (1) > “Ngoại tệ” (2).Bước 2: Nhấn chọn “Thêm (F4)” (1), tùy chọn tên loại ngoại tệ và nhập tỷ giá quy đổi (2), nhấn chọn “Ghi (F5)” (3) để lưu thông tin để nhập, thông tin ngoại tệ sẽ thể hiện tại danh mục bên dưới (4). Thực hiện lại các bước hướng dẫn như trên nếu muốn thêm nhiều loại tiền tệ khác nhau, lưu ý đối với tiền đồng Việt Nam thì tỷ giá mặc định là 1.2. Danh mục thanh toán:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào “Danh mục” (1) > “Thanh toán” (2).Bước 2: Nhấn chọn “Thêm (F4)” (1), nhập ký hiệu và tên hình thức thanh toán (2), nhấn chọn “Ghi (F5)” (3) để lưu thông tin để nhập, thông tin hình thức thanh toán sẽ thể hiện tại danh mục bên dưới (4). Thực hiện lại các bước hướng dẫn như trên nếu muốn thêm nhiều loại hình thức thanh toán khác nhau.(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo).


Trân trọng./.