Hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử dịch vụ T-VAN
Để đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN, giao dịch điện tử với cơ quan Thuế, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

1. Thực hiện trong ứng dụng TaxOnline™:

Bước 1: Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính.

Bước 2: Trên thanh tiêu đề tùy chọn vào mục “TT chung” (1) > “Đăng ký T-VAN” (2) > “Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN” (3).Bước 3: Kiểm tra thông tin chứng thư số (1) > nhấn chọn “Nộp hồ sơ”(2) > tùy chọn “Chọn chữ ký số từ token”, nhấn chọn “Ký” (3) > ký nộp thành công thì nhấn chọn “Trở về” (4).Bước 4: Kiểm tra tình trạng hồ sơ “Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN” báo “Chấp nhận”(1), phần Tình trạng đăng ký T-VAN sẽ hiển thị “Đã đăng ký dịch vụ T-VAN – Cục thuế…..”.2. Thực hiện trong ứng dụng KySo™:

Bước 1: Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính.

Bước 2: Trên thanh tiêu đề tùy chọn vào mục “TaxOnline” (1) > “Đăng ký T-VAN” (2) > “Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN” (3).Bước 3: Kiểm tra thông tin chứng thư số (1) > nhấn chọn “Nộp hồ sơ”(2) > tùy chọn “Chọn chữ ký số từ token”, nhấn chọn “Ký” (3) > ký nộp thành công thì nhấn chọn “Trở về” (4).Bước 4: Kiểm tra tình trạng hồ sơ “Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN” báo “Chấp nhận”(1), phần Tình trạng đăng ký T-VAN sẽ hiển thị “Đã đăng ký dịch vụ T-VAN – Cục thuế…..”.Đăng ký thành công, người dùng có thể thực hiện lập tờ khai thuế trong ứng dụng và ký nộp tờ khai qua mạng cho Cơ quan Thuế.
(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng./.