Hướng dẫn lập thông báo phát hành hóa đơn
Để thực hiện lập thông báo phát hành hóa đơn, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “QLHĐ” (1) > “Thông báo phát hành hóa đơn” (2) > tùy chọn kỳ kê khai (3) > chọn “Đồng ý” (4).Bước 2: Thực hiện Nhập tên lần (1) > nhấn “Thêm mới (F2)” (2).Bước 3: Xuất hiện bảng nhập liệu bên phải, thực hiện nhập thông tin hóa đơn cần phát hành (3), lưu ý cột ngày bắt đầu sử dụng phải lớn hơn hoặc bằng ngày lập thông báo là 2 ngày, bên dưới chọn vào “…” (4) để đính kèm mẫu hóa đơn và quyết định. Kiểm tra lại thông tin, nhấn chọn “Lưu (F5)” (5) để lưu lại nội dung đã nhập.

(Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo)


Trân trọng./.